Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

ÇOCUK OYUNLARI- GÖRÜNTÜLÜ

 • ÇOCUK OYUNLARI

  1) Kuyu kazmanı:
  En az 5 kişi ile oynanan oyunda her çocuk ellerinde ki sopa ile daireler çizer. 1 sopa fazla vardır ve o sopayla ebeyi seçmek için her çocuk sopayı sektirir. En az sektiren ebe olur. Oyuncular kendileir ne ait dairelerd en taşmadan aralarınd a sopayı sektirmey e çalışır, sopa kendi çemberind en taşdığınd a ebe sopayı uzaklaştı rmaya çalışır oyuncu da onu yakalamay ı hedefler; diğer çocuklar hemen dairesine yönelip sopalarıy la sopayı oyun alanına getirene kadar dairesini kazarlar. Oyun bu şekilde devam eder. Sonunda en çok kazılmış daire sahibi oyuncu oraya gömülür.


  2) Köylü-Şehirli:
  3 Kişi ile oynanan oyun bir röportaj oyunudur. Bir Sunucu şehirli ve köylü kadına yaşamları hakkında sorular sorar, köylü ve şehirli kadınları n taklidi yapan çocuklar abartılı cevaplar verir.


  3) Uçak
  Bir ebeleme oyunudur, 7 kişi ile oynanır. Ebe diğer çocukları yakalamay a çalışır. Yakalanan çocuklar uçak gibi kollarını açarak dururlar. Duran oyuncu ebe tarafında n yakalanma mış bir oyuncunun bacakları nın altından geçmesi ile çözülebil ir. Oyun ebenin herkesi yakalamas ı ile biter.

  4) Patlangaç:
  1 kova çamur, en az 2 kişilik bir oyun. Çamurla toprak kap yapan çocuklar onu yere patlatır. En güçlü kim patlatırs a o yüksek bir puan alır. Sonuçta puanlar toplanır, kaybeden kazananı sırtında taşır.


  5) Üçgen Peynir dilimleri
  2 kişilik bir oyundur. Kalem, kağıt gereklidi r. İlk önce kağıdın üstüne noktalar konulur, sonra iki oyuncu noktaları karşılıkl ı olarak üçgen yapacak şekilde birleştir ir. En fazla üçgeni yapan kazanır. Bunu anlamak için üçgen yapıldıkç a içine isimin baş harfi yerleştir ilir.

  6) Yattı Kalktı:
  En az 6 kişi ile oynanan bu oyunda 1 cezacı vardır. Çocukları n hepsi birer birer bir meyva ismi alırlar ve bunu birbirler ine söylerler . Dairede bağdaş kuran çocuklar diğer meyva isimli arkadaşın ın ismini söylerken yatıp kalkarlar bu şekilde hızlı olarak gelişen oyun ismi şaşıranın yanağının cezacı tarafında n boyayla boyanması duraklar, sonunda en az boyanmış oyunu kazanır.

  7) Eski minder:
  Gönüllü ortada çömelir, çocuklar etrafında el çırpıp tekerleme söyleyere k dönmeye başlarlar . Ortadaki gönüllü bir konu seçer ve çocuklar o konu ile ilgili taklit duruşları yaparlar. Aynı konu iki kere seçilemez .


  Cırtcak:
  2 kişilik bir oyundur. Tebeşirle yere içi içe 3 kare, ve karelerin orta noktasınd an üst dış kare yüzeyine değecek 4 adet çizgi eklenir. Çizgileri n kesiştiği noktalara taşlar yerleştir ilir. Taşlar birbirler ini damada olduğu gibi yemeye çalışır.O yun 2 taş kalana kadar devam eder.

  9) Sıçratan Top:
  En az 4 kişi ile oynanan bu oyunda ipin ucuna bağlı bir top vardır, bu topu savuracak kişiyi seçmek için oyuncular aralarınd a tekerleme söyleyere k eleme yaparlar. Ebe seçilir. Ebe oyuncular ın ayak altlarına doğru topu sallayara k oyuncular dan birini ebelemeyi çalışırla r.

  10) Alaylar:
  En az 6 kız ile oynanan bu oyunda, iki gruba bölünmüş kızlar alaylar adlı tekerleme yi söyleyere k, karşı karşıya yürüşürle r. Tekerleme yi kim sonlandır ır ise(tekerleme de en son kimin ismi söylenirs e) o karşı takımın el ele tutuşmuş zincirini kırmaya çalışır. Son kişi kalana kadar devam eden oyunda, kaybeden kişi göbek attırılar ak cezalandı rılır.

   
  11) 41 çubuk:
  En az 2 kişi ile oynanan oyunda diğer çubukları kıpırdatm adan çubuk almak ana amaçtır. Bunu başaran ve en çok çubuk alan oyunu kazanır. Çubuğu alırken kıpırdata n sırayı rakibine kaptırır.


  12) Bezirganb aşı:
  Bezirganb aşı tekerleme si ile ebe seçilir. Oyuncular seçilen 2 ebe'nin kolları altından tekerleme eşliğinde geçerler. Başta verilen isimleri bilemeyen ler ebelerin arkaların a geçerler ve 2 farklı takım oluşturul ur. Ardından ortaya bir çizgi çizilir ve 2 takım çizinin gerisine ip ile kim düşecek çekişmesi yapar.


  13) Deli Kız:
  7 kişi daire yaparak dönerler, ortada deli kız taklidi yapan bir kız vardır, dairede dönenleri n söylediği tekerleme ye cevap verir ve akışa yön verir.


  14) Pembe Nine:
  Çocuklar bir daire kurarlar, ortadaki tekerleme sonunda evleneceğ i kişinin ismini belirler. Tekerleme eşliğinde �Pembe nine kızını almaya geliyoruz� derler, o da evet ya da hayır ile oyunu yönlendir ir.


  15) Mendil Kapmaca:
  Ortada mendili tutacak biri seçilir. Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırla r. Çizgilerd en çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayam ayanı mendille ebelemeye çalışır.


  16) Hacı Yatmaz:
  Ortaya bir sopa dikilir, çocuklar çevresind e daire olurlar. Herkes bir numara alır ve sopayı diken bir numara söyler ve numarası söylenen sopayı havada tutmaya çalışır.


  17) Çarşıya gittim:
  Çocuklar daire kurararak yere çömelirle r,İlk başlayan oyunca çarşıya gittim ile başlayara k neler satın aldığını söyler , diğerleri de sırayla bir şeyler ekler ve aynı şeyleri sırası ile tekrar ederek akışın devam etmesini sağlarlar . Sırada şaşıran veya kelimeyi söylemeyi unutan kaybeder.


  18 ) Zanbur zumbur dayı:
  Uzun eşek oyunun farklı bir modelidir . Yastık konumunda oturan zanbur zumbur dayı üstüne atlanan çocuk için bir meslek seçer ve o meslek için gerekli olan bir alet/edevat seçer. O meslek için ne lazımsa çocukları n tekerleme ile söylemesi ni bekler. Seçtiği kelimeyi söyleyen çocuk yanar ve oyundan çıkarılır .


  19) Yedi Kremit:
  Ortaya yedi kiremit konur, 2 gruba bölünen çocuklar bunu top atıp isabet ettirerek yıkmaya çalışırla r. İlk deviren diğer grubu topla vurma hakkını kazanır. Topla en çok kişi vuran grup kazanır.

  20) Sek sek:
  Herkes tarafında n bilinen sek sek oyunudur. İlk gidiş bitince sondan başa dönüş yapar. Başta çift ayak gidiş dönüşün ardından tek ayak gider ve tamamladı ğı karelerin içine ismini yazmaya başlar. Başkasını n kutusuna basmadan gidiş dönüşü bitiren oyunu kazanır.

  21) Sekiz kuyulu taş:
  2 kişi ve 16 şar 16 şar paylaştır ılmak üzere toplam 32 taşla oynanan oyunda oyuncular önlerine karşılıkl ı 4 er çukur kazar ve her çukurun içinde 4 taş yerleştir ir. Kura ile seçilen oyuncu başlamaya hak kazanır. Başlayan oyuncu kendine ait çukurlard an 4 taş alır istediği çukurdan başlayara k sırayla her çukura 1 er taş koyar. Diğer oyuncu da aynı eylemi tekrarlar . Bu taş yerleştir me esnasında kendi çukurunda 1 taş brakmayı başaran oyuncu karşısınd aki diğer oyuncunun çukurunda ki bütün taşları almaya hak kazanır. Rakibin taşlarını toplamayı başaran oyuncu kazanır.

  22) Beyaz kelebekler:
  Daire olarak kelebek gibi dönen çocuklar, kol kola tekerleme söyleyere k dönerler�


  23) Çalı:
  İlk önce uzak bir noktaya koyulan kozalağı vurmaya çalışarak oyuncular arasından ebe seçilir. Ardından oyun başlar ve herkes kozalağı elindeki taşla vurmaya çalışır, kozalağı taşıyla isabet ettiremey en geri dönüp taşını almaya çalışır, bu sırada ebe taşını almak için geri dönenleri ebelemeye çalışır.


  24) Yağmur Yağıyor:
  Arkadaşlar bu oyunumuzu oynayabil mek için en az altı kişi olmalıyız . Oyunumuz, karşılıkl ı iki grubun, şarkımızl a atışması şeklinde. E biraz da oyunculuk istiyor. Oyunumuz kolay. Taklit yeteneğim izi geliştiri rken, kendimizi karşımızd akinin yerine koymayı da öğreniyoruz.

  25) Topal Karga:
  Bu oyunumuz için en az 5 kişiyle oynanır. İlk önce ebe seçimi yapılır ve ebe seçildikt en sonra ortaya bir daire çizilir. Ebe olan arkadaşım ız sadece bu dairenin içinde iki ayakla basabilir . Dairenin dışına çıktığı zaman tek ayak üzerinde diğer arkadaşla rını yakalamay a çalışır.


Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz