20 Ekim 2012

Sanat Nedir / Sanat TürLeri NeLerdir?Sanatlar genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır:
       1- Mekanik sanatlar; elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık, duvarcılık, dülgercilik,   marangozluk, demircilik vb. Bu mekanik sanatlara Türkçe’de genellikle “zanaat” kelimesi karşılık olarak kullanılır.
       2- Güzel sanatlar; estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel sanatlar şu şekilde gruplandırılmaktadır:
a)      Hacim sanatları; üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Heykel, seramik, anıtlar vb.
b)      Dil sanatları; edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb.
c)       Ses sanatları; müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb.
d)      Yüzey sanatları; tüm iki boyutlu sanat çalışmaları yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri  (yağlı boya,  sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme vb.
e)      Mekân sanatları; iç ya da dışmekânıiçine alan ya da düzenleyen sanat dallarıdır. En başta mimari olmak üzere  (bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi),  çevre düzenlemesi gibi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmalarıdır.
f)       Hareket sanatları; insanın, bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.
g)      Dramatik sanatlar; insanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları,  sinema,  gölge oyunu gibi türler buna örnek olarak gösterilebilir.


Sanat:  En genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.


  • Sanat estetik kaygı ile yapılan her türlü faaliyettir.
  • Sanat duyguların en güzel bir şekilde ifade edilmesidir.
  • Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat insanlığın evrensel bir değeridir, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.
  • Sanat sadece resim, heykel, senfoni demek değildir. Sanat, “Hayatı anlayan zekânın onu en ilgi çekici, en güzel biçimlere sokması demektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Tolstoy,  "İnsanın  bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra  aynı duyguyu başkalarının  da hissedebilmesi   için hareket, ses, çizgi, renk  veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır." der.
Başka bir bakış açısıyla güzeL sanatLar:


Hiç yorum yok: