Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ne Demektir?
İşbirlik ya da işbirliğine dayalı öğrenme, "öğrencilerin kendilerinin
ya da diğerlerinin öğrenmesini artırmak için birlikte çalıştıkları
küçük gruplarla öğrenmesi" olarak tanımlanmaktadır. Bu öğrenme
tekniğinin en önemli özelliği, öğrencilerin ortak bir amaç
doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım
ederek çalışmalarıdır. (Johnson&Johnson. 1993:7).
İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin öğrenme düzeyini artırmada
etkili olup olmadığını araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalarda, işbirliğinin özellikle düşük yetenekli öğrencilerin
problem çözme ve üst düzey öğrenme becerilerini, yarışmacı ortamlardan
daha çok geliştirdiği gözlenmiştir. Ayrıca, işbirliğine dayalı
öğrenme, öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine ve duyuşsal
özelliklerine önemli katkılarda bulunmaktadır.
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Yararları
1. İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin öğrenmeye
güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.
2. Özellikle, düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst
düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olur.
3. Bireyin, dünyayı diğer insanların bakış açısından görme
yetisini kazandırır. Böylece öğrencilerde empati kurma becerileri
artar; özel eğitime muhtaç çocukları daha kolay kabul ederek onların
gelişimleri için rehberlik ederler.
4. Öğrenciler, başkalarının fikirlerine saygılı olmayı, hoşgörülü
olmayı, tartışmayı öğrenirler. Kısaca, demokratik yaşama alışkanlığını
kazanırlar.
5. Öğrenme sırasında öğrencinin akranlarıyla etkileşimde bulunması
öğrenme ortamını daha eğlenceli bir hale getirir.
6. Bu yöntem, gruptaki her bireyin katkısını gerektirdiğinden
öğrencilerin öz saygı ve öz yeterlik duygularını geliştirmelerine
yardım eder.
7. Öğrencilerin hata yapma korkusu ve kaygı düzeyini en aza
indirerek öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımlarını sağlar.
8. Öğrencilerin "ait olma" gereksinimlerini karşılamalarına yardım
eder.

Bir işbirliğine dayalı öğrenme programının başarısı üç temel öğenin
varlığına bağlıdır. Bu temel öğeler şunlardır:
1. Grup amaçlarına sahip olma: Grup amacı, başarı sertifikası,
notlarını etkileyecek ek puan, özgürce kullanabilecekleri boş zaman
gibi öğrenciler için önemli olan herhangi bir şey olabilir. Grup
amacı, öğrencilerin performanslarından dolayı onları ödüllendirici
nitelikte olmalıdır.
2. Bireysel sorumluluğu gerekli kılma: Grubun başarısı, her bir grup
üyesinin en üst düzeyde öğrenmesine bağlıdır. Bu koşul, grup ödülü,
her üyenin ortalama izleme puanlarına göre verildiğinde sağlanabilir.
Bu durumda da her bir üyenin ortalama puanının yüksek olması gerekir.
Aksi takdirde, bireysel sorumluluğun olmadığı bir durumda gruptaki en
iyi öğrenci, tüm sorumluluğu üstlenip işi yapabilir ve gruptaki diğer
kişilerin öğrenmesi göz ardı edilebilir.
3. Başarı için eşit şansa sahip olma: Takımdaki her üye, takımın
başarısına katkıda bulunma şansına sahip olduğunda, öğrencilerin tümü
yapabildiğinin en iyisini yapmak için güdülenmektedir. Her birinin
katkısı değerlidir.
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Gruplarının Oluşturulması
İşbirliğine dayalı öğrenme gruplarını oluşturmada kız ve erkek öğrenci
sayılarının dengeli olması gereğine dikkat çekilmektedir. Her koşulda
öğretmen, gruptaki herkesin yaptığı katkıyı ve öğrenmeyi
kaydetmelidir. Hatta grup bir bütün olarak amacına başarılı bir
şekilde ulaşmış olsa bile, her öğrencinin bu çalışmadan eşit ölçüde
yararlandığını söylemek mümkün olmayabilir. Birkaç öğrenci sorumluluğu
alır ve onlar soru sorar, cevap verir, tartışırlar, diğerleri pasif
kalırsa; açıklayanlar daha iyi öğrenir, dinleyenler ise daha az
öğrenir. Bu nedenle, işbirliğine dayalı öğrenme gruplarını
oluştururken çeşitli öğrenme düzeylerine sahip öğrencilerin aynı
grupta bir arada çalıştırılmasına ve takım başarısının gruptaki her
bireyin başarısına bağlı olarak belirlenmesine özen gösterilmelidir.

Kaynak: Prof. Dr. Nuray Senemoğlu

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz