11 Kasım 2007

NefeS geLiştirme pRoGRamı-14.günden 21. güne...

Günde beş dakika ayırarak ciğerlerimizin gücünü artırmayı ve soluma kontrolünü geliştirmeyi sağlayacan ve 21 gün süren bu çaLışmanın iLk böLümüne buRadan uLaşabiLiRsiniz. PayLaşmama izin veRen "Reso" nickLi öğRetmen aRkadaşıma bu vesiLeyLe biR kez daha teşekküR ediyoRum.
21 günlük bir çalışmadır.

  ONDÖRDÜNCÜ GÜN

A- Soluk soluğa derin soluma (bir defa)

B- Zorla havayı içeride tutunuz (üç defa)

C- Kreşendo soluma (üç defa)

D- Dekreşendo soluma (üç defa)

E- İki defa havayı hafifçe dışarı veriniz (her defa 60 saniye süreyle)

Not: Çalgınıza ağırlık veriniz. Mümkün olduğu kadar Bu çalışmayı çalgınızla yapınız.

ONBEŞİNCİ GÜN

Nefes geliştirme programı çalışmalarımızın bitmesine az kaldı. Bunları tan manasıyla uygularsanız başarınız mükemmel olur.

A- üç defa havayı içeride tutun (Her defa 20 saniye süreyle)

B- Kreşendo Dekreşendo soluma

1- Tam bir soluk alınız

2- Olabildiğince en yumuşak bir şekilde soluğu dışarıya veriniz.

3- Soluğun huzunı önce yavaş yavaş arttırınız, en yavaş üfleyişe ulaşıncaya kadar yavaş yavaş azaltınız.

4- Bu arada havanın hepsini boşaltınız.

5- Normal soluk alınız.

6- Bunları üç defa tekrarlayınız.

C- Dekreşendo - kreşendo soluma

1- Tam bir soluk alınız.

2- Havayı içeride tutmayıp, elden geldiğince dışarı üfleyiniz.

3- Hava alımını en yumuşak düzeye kadar yavaş yavaş indiriniz, sonrada en güçlü alacağı düzeye yavaş yavaş çıkarınız.

4- Bu arada ciğerlerinizdeki havanın tümünü boşaltınız.

5- Normal solunum yapınız.

6- Bu işlemleri üç defa tekrarlayınız.

 

ONALTINCI GÜN

On altıncı derste nefes tutma sürenizin 60 saniye ye ulaşması gerek.

A- Üfleme gücünü geliştirme ( 60 cm uzaktan)

B- Kreşendo Dekreşendo soluk veriş (üç defa)

C- Dekreşendo - kreşendo soluk veriş (üç defa)

D- Bir defa yumuşak soluk veriş (60 saniye süreyle)

Not: Bu çalışmaları çalgınızla yapınız...

ONYEDİNCİ GÜN

A- Üç defa zorla soluğu tutma (Her defa 20 saniye süreyle)

B- Zorla dur - başla soluması...

1- Tam bir soluk alınız

2- Havayı içeride tutmayıp çabuk ve güçlü bir şekilde üfleyiniz. Bunu bir saniye ara ile bir saniye olarak tekrarlayınız.

3- Yeni bir soluk almayınız

4- İkinci madde deki işlemi tekrarlayınız.

5- Aldığınız soluk yettiği kadar (üfleme - durma ---- durma - üfleme hareketini yapınız.

6- Normal soluyunuz.

7- Zorla dur - başla solumasını üç defa tekrar ediniz.

C- Yumuşak dur - başla soluması

(Yukarıda anlatıldığı gibi uygulanır. Yalnız soluk veriş en hafif biçimde olmalıdır).

D- Kreşendu - Dekreşendo soluk veriş (üç defa)

E-Dekreşendo Kreşendo soluk veriş (üç defa)

Uyarı: Aşağıdaki çalışmanın üç öLçüsü tek nefeste ve verilen metronom hızında yapılmalıdır. Başarılar.

 

ONSEKİZİNCİ GÜN

A- Güçlü solunum (üç dEFA)

B- Zorla dur - başla solumasını üç defa tekrar ediniz.

C- Yumuşak dur - başla soluması üç defa)

D- Kreşendo - dekreşendo soluk veriş (üç defa)

E- De kreşendo - kreşendo soluk veriş (üç defa)

Not: On sekizinci çalışma ile egzersizleri uygulamadaki vurguları yapınız.

ONDOKUZ - YİRMİ - YİRMİBİRİNCİ GÜN

A- Üç defa zorla SOLUK TUTMA (hER DEFA 20 SANİYE)

B- Yumuşak güçlü soluma.

1- Tam bir soluk alınız.

2- Havayı içeride tutmayıp, hemen yumuşakça üfleyiniz. Sonra durmadan daha hızlı ve en hızlı şekilde üfleyiniz.

3- Ciğerinizdeki hava yettiğinde (yumuşak - güçlü) (güçlü - yumuşak) üfleyişe geçiniz. (Yavaşça)

4- Normal soluyunuz <.

5- Yukarıdaki işlemleri üç defa tekrar ediniz.

C- Yumuşak - güçlü solunum.

1- Tam bir soluk alınız.

2- Havayı içeride tutmayıp, hemen yumuşak bir şekilde üfleyiniz. Sonra durmadan daha hızlı ve en hızlı üflemeye geçiniz. Bundan sonra hava akımının hızını orta, ardından en hafif hıza indiriniz.

3- Ciğeriniz boşalıncaya kadar sırayla yavaş - hızlı, en hızlı ve en yavaş biçimde üfleyiniz.

4- Normal soluyunuz.

5- Yukarıdaki işlemleri üç defa tekrar ediniz.

D- Kreşendo - Dekreşendo soluma (üç defa)

C- Bir defa yumuşak soluk veriş (60 saniye ve daha uzun müddette)

  20. ÇALIŞMA

A- Üç defa üfleme gücünü geliştirme (60 cm uzaktan)

B- Yumuşak - güçlü soluk veriş (üş defa)

C- Yumuşak - orta - güçlü soluk veriş (üç defa)

D- Kreşendo - dekreşendo soluk veriş (bir defa)

E- Bir defa soluk tutma (60 saniye ve daha uzun müddette)

  21. ÇALIŞMA

A- İki defa zorla soluk tutma (Her defa 20 saniye süreyle)

B- Yumuşak - orta - güçlü soluk veriş (bir defa)

C- Kreşendo - dekreşendo soluk veriş (bir defa)

D- Dekreşendo - kreşendo soluk veriş (bir defa)

E- Pompalama biçimde soluk veriş.

1- Tam bir soluk alınız.

2- Soluğu tutmayarak hemen üfleyiniz. Orta kuvvette, havanın dışarı çıkışını hafifçe durdurnuz.

3-Üflemeyi zamanla güçlendiriniz. Sonra orta hıza indiriniz.

4- Bunu ciğerinizdeki hava yettiğince sürdürünüz. Sanki havayı pompaLaR gibi yapınız.

5- Yukarıdaki işlem sırasında bütün havayı üfleyiniz.

6- Yukarıdakilerin hepsini üç defa tekrar ediniz.

7- Güçlü dur - başla soluk verişi (beş defa)

F- Güçlü dur - başla soluk verişi (beş defa)

G- Yumuşak dur - başla soluk verişi (bir defa)

H- Güçlü soluma üç defa.

21 günlük bu program nefes geliştirme programı vücut sağlığımız için de gerekli bir programdır.

Normal yaşantımızda da bu çalışmaları yapmamız halinde daha dinamik fiziksel güç elde ederiz.

Hiç yorum yok: