09 Kasım 2007

MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Öğrencinin seviyesine uygun olmayan konuların çokluğu, içeriğindeki şarkıların seviyenin üzerinde olduğu ve öğrencinin ilgisini çekmediği belirtildi. Müzik programında enstruman öğretimine fazla önem gösterilmemiş olması ve nota öğretimiyle paralellik arz etmemesi dolayısıyla güçlükler çıkmasına sebebiyet vermiştir.
       İnsan ve müzik, çevre konusunun çalgı aleti eğitimi verilecek şekilde planlanması, seviyeye uygun eserlerin seçilerek verilmesi, teorik bilgilerin anlatımında tanımların fazla, uygulamanın az olması, ses ve işitme eğitiminin az olması, şarkı dağarcığının öğrencinin tonal yapısına uygun olmadığı, Atatürk ve müzik konulu ünitenin belirli gün ve haftalara dağıtılması.
2. Öğrencileri yönlendirecek müzik kurum ve kuruluşlarının yetersizliği ve olmaması sıkıntılara yol açmakta,
     Lise sınavları hazırlıkları nedeniyle öğrencilerin boş zamanlarında sanatla ilgili hiçbir alanla ilgilenmemeleri,
     İl Kültür Müdürlüğü ve diğer müzik kuruluşlarının çevre imkânlarını geliştireceği program düzenlememeleri,
     Özengen Müzik eğitiminin ve kursların yeterince denetlenmemesi
3. 0kul idarelerinin ders içi ve ders dışı çalışmalarda yeterince yardımcı olmamaları,
     Sayısal ders öğretmenlerinin öğrencilere müzik resim vs. gibi derslere fazla zaman ayırmamaları için telkinde bulunmaları,
     Dersliklerin müzik eğitimi verilmesi açısından yeterli olmamaları ve hatta çoğu okullarda müzik dersliği olmadığı zorluklar içerisindedir. Her okulda bir projeksiyon ve bilgisayar (Diz üstü) ses düzeneğinin müzik derslerinin kullanımına sunulması.
4. Proje ve performans ödevlerinin konularının dağıtılmasında ve ödevlerin toplanmasında sıkıntı yaşandığı görüldü. Öğrencilerin ödevleri hazırlamada isteksiz olduğu görüldü. Bunun dışındaki uygulamaların devamlılığının sağlanması.
5. Dilek ve temenniler kısmında her okula bir piyano, orff çalgıları verilmesi, müzik ders saatlerinin 3 saate çıkarılması okullardaki idari personelin müzik derslerine gereken ilgileri göstermeleri dilek ve temennilerimizle toplantı sona ermiştir.
2007
--------------------------------------
Müfredatı Değerlendirme Raporu 
( Ceyda Bakkalbaşı öğretmenimizden alıntıdır. )
●Müzik ögretim programı için önerilen toplam süre 36 saat olarak belirtilmektedir. Bu rakam ise haftada 1 ders saatine tekabül etmektedir. Öncelikle; belirtilen kazanımlar için önerilen sürenin zorunlu müfredat içerisinde toplamda 72 saate çıkarılması, kazanımların öğrenciler tarafından daha anlamlı öğrenmeler ile gerçekleşebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.
●Yayınlanan taslak öğretim programında "Genel Amaçlar" ve "Temel Beceriler" başlıkları altında, müzik özel öğretim yöntemlerinden bahsedilmemiştir. Tüm dünyada uygulanan bu yöntemlerin, özellikle 1. kademe sınıf öğretmenlerinin kullanacağı kılavuz kitaplarda yer almayacak olması, müzik öğretiminin hakkıyla yapılması hususunda, sınıf öğretmenlerinin kişisel becerilerinin kaderine bırakılmış olacaktır.
Bu problemden yola çıkarak, 1, 2, 3. ve 4. sınıflar için hazırlanmış olan taslak öğretim programının, yeterli derecede uygulanabilmesi için, 1. kademede işlenecek olan müzik derslerine, sınıf öğretmenlerinden ziyade, alanına hakim branş öğretmnelerinin girebilmesi elzemdir.
Taslak öğretim programının temel felsefesinin yer aldığı bölümün ilk cümlesini dayanak noktası olarak alacak olursak, "Müzik; bireyin doğum öncesinden başlayarak, hayatın her aşamasında etkili olan bir olgudur." düşüncesi ile, müzik eğitiminin her dönemde önemli olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu kabul etmiş oluruz. Etkili ve verimli bir müzik eğitimi, yetişmesi beklenen "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi" 'ne uygun öğrenciler adına, başta "Anadilde İletişim", "Yabancı Dillerde İletişim" olmak kaydıyla sıralanan diğer etkinlikler açısından son derece önemlidir. Bu yetkinliklerde öğrenci yetişmesi bekleniyor ise, müzik dersinin de etkili ve verimli bir şekilde işlenebilmesi gerekmektedir. Bu etkinlik ve verimlilik de hiç kuşkusuz müzik alanına hakim öğretmenler tarafından gerçekleştirilebilir.
●Taslak öğretim programı, şuanda kullanılan program gibi sarmal bir yapıda olup, kazanımların işleniş sırası, sınıf düzeyi ve öğretmenin isteği doğrultusunda öğretmen tarafından belirlenmesi tavsiye edilmiştir. Bu durum,teoride,konular arasındaki kopukluğun ortadan kaldırılabilmesi için öğretmene verilmiş bir fırsattır. Ancak pratikte, alana hakim olmayan bir öğretmen tarafından işleniş esnasında problem yaratabilecek bir durum da olabilir.
●Taslak öğretim programında bulunan öğrenme alanlarında herhangi bir değişiklik yapılmaması, öğretmenlerin yeni programa adaptasyon sorunu yaşamamasını sağlayacaktır.
●Yukarıda belirtilen hususlar haricinde, yeni program, muhakkak bir öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte uygulamaya konulmalıdır. Yeni program ile birlikte herhangi bir güncel müzik öğretmen kılavuz kitabı gelmemesi durumu, programın uygulanışında sorunlar doğurabilir.
●Hazırlanacak olan yeni öğretmen kılavuz kitabının ve öğrenci kitaplarının, öğrenci seviyesine uygun, içerisinde bulunan görsel ve işitsel materyallerin modern çağa, yapılandırmacı yaklaşıma, müzik özel öğretim yöntemlerine uygun hazırlanması önem arz etmektedir.
●Kimi öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları uygulamalı değerlendirme yöntemleri, 1 ders saati içerisinde verimli bir şekilde uygulanamamaktadır. Öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde dönem boyu performansa dayalı bir ölçme ve değerlendirme uygulaması daha işlevsel olacaktır.
Kazanımların sınıf bazında değerlendirilmesi;
●Mü.1.A.2 kazanımı "İstiklal marşını seslendirir."
1. sınıf seviyesine uygun bir kazanım değildir. Bu kazanımı takip eden diğer sınıf seviyesindeki kazanımlar ile de bağdaşmamaktadır.
●Mü.1.D.1 kazanımı "Müzik öğretmenini tanır." 
Bu kazanım ile birlikte verilen içerik uyum sağlamamaktadır. 
●Mü.2.A.6 kazanımı "Milli ve manevi günler ile ilgili müzikleri dinler." 
Mü.3.D.4 kazanımı "Milli ve manevi değerler ile ilgili müzik dağarcığına sahip olur."
Bu kazanımlarda yer alan içerik açıklanmalıdır.
●Mü.4.C.2 kazanımı "Müziklere kendi oluşturduğu ritmi kalıpları ile eşlik eder." 
Mü.4.C.3 kazanımı "Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir." 
Bu kazanımların içeriğinde belirtilen 5/8lik usul kullanımı sınıf seviyesine uygun değildir.
●Mü.6.A.9 kazanımı "Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder."
Bu kazanımı uygulamak pratikte zorluklar yaratabilir. Dizi kavramı verilmeden önce makamsal sistemin öğrenciye aktarılması pratikte öğretmene zorluklar yaşatabilir.
●Mü.7.D.6 kazanımı "Türk müzik kültürünü tanır."

Bu kazanım ile ilgili, öğretmenlere kılavuzluk etmesi açısından, detaylı bir içerik hazırlanıp öğretmenlere verilmelidir.
19.01.20017


--------------------------------------
MÜZİK DERSİ MÜFREDAT PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU
 • Öğrencinin seviyesine uygun olmayan konular çoktur. 
 • Kılavuz kitaptaki eserlerin seviyesi, öğrenci seviyesinin çok üstündedir. 
 • Çalgı öğretiminin süresi azdır ve programdaki nota öğretimiyle aynı seviyede gitmemektedir. 
 • Müfredatta çalgı eğitiminin çoğaltılması ve seviyeye uygun eserler verilmesi gerekmektedir. 
 • Programda teorik bilgiler çok fazladır. 
 • Programda ses eğitimi çok azdır. 
 • Konuların planlanan sürede yetiştirilmesi mümkün değildir. 
 • İlkokul 1-4 sınıflarda müzik dersine müzik öğretmenin girmesi gerekmektedir. Böylelikle ortaokula devam eden öğrencilerde müzik altyapısının sağlam oluşması sağlanacaktır. 
 • Sanat, her bireyin her seviyede öğrenmesi gereken bir bilim dalıdır. Liselerde dersin seçmeli değil zorunlu ve en az 2 saat olması gerekmektedir. 
 • Lise müfredatında konular sınıf seviyelerinin çok üstündedir. 
 • Her okulda müzik sınıfı oluşturularak gerekli materyallerle donatılması gerekmektedir. Böylelikle uygulamalı eğitimin kalitesinin artacaktır. 
 • Müzik dersinin her sınıf seviyesinde zorunlu ve haftada en az 2 saat olması gerekir. 
 • Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri kuruluş felsefesine uygun olarak ayrı ayrı yapılandırılmalı ve öğretmen, bina, araç, gereç eksiklikleri giderilmelidir. 
 • Her okula en az bir müzik dal öğretmeni atanmalıdır. 
 • Halk Eğitimi Merkezlerine yeterli sayıda müzik eğitimcisi atanmalıdır.
 • 17 Ocak 2017
  Kaynak

Hiç yorum yok: